Aktivnosti

Aktivnosti udruženja građana “Youth Fest” predstavljaju sve one oblike delovanja udruženja, a koji se tiču programa organizacije. U okviru ove rubrike predstavljeni su neki od realizovanih projekata i aktivnosti udruženja. Ostale aktivnosti, objave, kao i štampane materijale i publikacije možete pronaći u okviru „GALERIJA“ i „BIBLIOTEKA“.

Opšti cilj: Povećan stepen informisanosti mladih o uzrocima, pojavnim oblicima i posledicama bezbednosnih situacija i rizika na Internetu a putem edukativno informativnog materijala za mlade o zloupotrebama informatičko komunikacionih tehnologija na njima prijemčiv način

Cilj: Unaprediti stepen informisanosti mladih o uzrocima, pojavnim oblicima i posledicama bezbednosnih situacija i rizika

Mera: Informisati mlade o zloupotrebama informatičko komunikacionih tehnologija

 

Omladinko u akciji – pazi SPAM!

 

Donator:      Grad Novi Sad                   -                 Gradska uprava za sport i omladinu (Kancelarija za mlade)

 

“Mlad sam, jasan – glasam”   V  I  D  E  O

  • Smatramo da kroz ovaj projekat, možemo da motivišo mlade da postavnu aktivini članovi društva, da aktivno participiraju u političkom životu, kroz primere dobre prakse koje ćemo im kroz projekat prikazati na interesantan i njima blizak način, koristeći onlajn platforme.
  • Izuzetno smo motivisani da naša iskustva prenesemo na mlade, jer istinski verujemo da su mladi pokretači dobrih promena u društvu i da na njima počiva budućnost.

Naziv projekta: “NS Omladinko”

Opšti cilj: Cilj projekta je promocija grada Novog Sada kao omladinske prestonice Evrope 2019. godine i informisanja mladih o devet oblasti Akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2015. – 2018. godine, putem izrade svojevrsne maskote.

Više o projektu…

Projekat podržali: Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada i Pokrajinski Sekreterijat za sport i omladinu APV

Posebno dizajnirana, sa temama novosadskih ustanova i spomenika umetnosti i kulture, platforma i  igra koja će, za mlade prevashodno, igrajući je (prolazeći platformu), biti informativno edukativna, vizuelna osnova i podsetnik na kulturno umetničko bogatstvo Grada Novog Sada i okoline.

“KUL” TURA Novi Sad“Pitanja su teška, a igra laka, al’ znanje je veliko i pobeda slatka :)

Projekat podržala Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.

Realizacijom projektnih aktivnosti omogućava se mladima da se što bolje oprobaju u onim sklonostima i sposobnostima koje mogu da zadovolje njihovu radoznalost i pronađu one aktivnosti koje najviše odgovaraju njihovim potrebama i realnim mogućnostima.
Za uspešnu realizaciju projekta ostvaruje se svestrana, kontinuirana, aktivna i osmišljena pedagoška saradnja između škole, roditelja, društvene sredine, lokalne zajednice, sredstava javnog informisanja i drugih.
Osnovna načela projekta:
• sloboda izbora i dobrovoljnost
• zdravlje i bezbednost
• tolerancija, etička prihvatljivost i usmerenost ka punom ostvarivanju ličnosti
• usklađenost sa prirodom i društvenim okruženjem
• nezavisnost od zloupotreba u političke, komercijalne i finansijske svrhe, odnosno, od ciljeva koji su suprotni osnovnim vrednostima fizičke kulture i društva uopšte

NAVIJAJ ZA SEBE

Ono što mladi vide kao najveći problem iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Sadu, u najvećoj meri, je nemaran odnos od strane građana/ki, u smislu bahatog i neodgovornog odnosa prema okolini i bacanju smeća.

Preostali odgovori su slični, ali su razvrstani u specifičnije kategorije kako se ne bi izgubila detaljnost analize. Te kategorije se odnose uglavnom na zagađenost: smeće, deponije, zagađenost, saobraćaj, nedostatak kanti, industrija, buka i sl. Treba skrenuti pažnju i na probleme koji ne spadaju u domen zagađenja: nedostatak zelenih površina, slabu reciklažu, kao i sistemske probleme (koji se odnose na loš rad nadležnih institucija, loše zakone i njihovo nedosledno sprovođenje).

DRUŠTVENOM IGROM  ”ISKLJUČI TO, ČOVEČE!” obrađena je energetska efikasnost kao nova tema i učenici osnovne škole kao ciljna grupa, u smislu uzrasta u kom je najlakše kroz igru stvoriti i ozbiljne navike bitne za budući razvoj i u adolescentskom dobu i nadalje životu odrasle osobe.

Cilj projekta je unapređenje bezbednosti građana AP Vojvodine na internetu- bezbednost dece na internetu u okviru popularizacije i edukacije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

DETALJNIJE

PAMFLET

 

Projekat sproveden u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Projekat “Moraš znati”

Faze:

Prva faza:
• Istraživački rad na pronalaženju mesta boravišta i rada izuzetnih ličnosti Grada Novog Sada;
• Priprema kraćih biografija ličnosti;
• Priprema mape grada sa lokacijama;
Druga faza:
• Izrada preksiglas proča i uručenje Gradskoj uravi za kulturu;
• Štampa i podela brošura;
Treća faza:
• Evaluacija projekta

Ciljevi:

1. Edukacija svih građana Novog Sada o životu i radu znamenitih ličnosti grada
2. Povećanje turističkog potencijala grada
3. Vizuelno ulepšavanje fasada zgrada u koji su živeli i radili poznate ličnosti

DETALJAN OPIS

Projekat podržala Gradska uprava za kulture Grada Novog Sada

Projekat: “Uključi mozak – isključi svetlo!”

 

Projekat je realizovan u saradnji sa roditeljima, pojedinim školama i naravno decom na teritoriji grada Novog Sada. Osnova projekta je buđenje ekološke svesti kod dece a indirektno i roditelja a sve u cilju racionalnijeg korišćenja energetskih resursa u svakodnevnom životu (gašenje svetla, računara, punjača, televizora… kada ne rade ).  Bitno na najsvrsishodniji i najpristupačniji način dati do znanja kako svaki pojedinac može biti važan u štednji električne energije i istaći kako naš mali doprinos može biti veliki u očuvanju životne sredine. Projekat je uključio decu 3 školske ustanove grada Novog Sada u višim razredima (od 5-og do 8-og). Ostvarena je dobra saradnja sa kolektivom škola što je uticalo i na uspešnost projekta. Predavanja koja su održana od strane naših edukatora su bila pre svega korisna, zatim zanimljiva i završena za decu možda i najvrednijim gde su kroz igru usvajali nova znanja i vrednosti.

 

CILJEVI PROJEKTA

 

Projekat podržala Uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada

Ciljnа grupа su mlаdi od 15 do 30 godinа. Indirektni korisnici projektа su 8 nevlаdinih orgаnizаcijа zа mlаde koje deluju  nа teritoriji Novog Sаdа i južnobаčkog okrugа, te tаko (posredno) i svi člаnovi tih orgаnizаcijа. Direktni korisnici su 20 mlаdih koji su prošli trodnevni trening. Tаkođe, indirektni korisnici su orgаni uprаve i lokаlne sаmouprаve koji su dobili jаče i spremnije kritičаre i sаrаdnike u pripremi, sprovođenju i prаćenju efikаsnih jаvnih politikа i uslugа nа lokаlnom i regionаlnom nivou i pаrtnere u podizаnju nivoа informisаnosti grаđаnа o znаčаju evropskih integrаcijа i uloge lokаlne zаjednice u tom procesu. Pozitivnа promenа kojа se desilа je povišen nivo svesti o mogućnostimа prilivа strаnih investicijа i pomoći domаćoj privredi аplicirаnjem kod EU fondovа i sprovođenjem projektа u nаšoj zemlji, što je u velikа nepoznаnicа ne sаmo mlаdimа, nego i većini lokаlnih sаmouprаvа.

Opšti cilj projektа: jаčаnje kаpаcitetа mlаdih i orgаnizаcijа zа mlаde sredstvimа iz međunаrodnih fondovа sа аkcentom nа EU fondove u cilju jаčeg uticаjа i veće uloge u pripremi, sprovođenju i prаćenju efikаsnih jаvnih politikа i podizаnju nivoа informisаnosti grаđаnа o znаčаju evropskih integrаcijа i uloge lokаlne zаjednice u tom procesu.
Specifični ciljevi projektа:
- Sticаnje znаnjа mlаdih i orgаnizаcijа zа mlаde o pisаnju međunаrodnih projekаtа.
- Sticаnje znаnjа mlаdih i orgаnizаcijа zа mlаde o nаčinu konkursа nа međunаrodne projekte.
- Osposobljаvаnje do 15 mlаdih zа koordinisаnje međunаrodnim projektimа.
- Izrаđeni projekti i poslаti nа konkurse evropskih fondovа.

 

PROGRAM TRENINGA

PROJEKAT PODRŽAN OD STRANE:

Pokrаjinski sekretаrijаt

zа međuregionаlnu sаrаdnju

i lokаlnu sаmouprаvu