Aktivnosti

Aktivnosti udruženja građana “Youth Fest” predstavljaju sve one oblike delovanja udruženja, a koji se tiču programa organizacije. U okviru ove rubrike predstavljeni su neki od realizovanih projekata i aktivnosti udruženja. Ostale aktivnosti, objave, kao i štampane materijale i publikacije možete pronaći u okviru „GALERIJA“ i „BIBLIOTEKA“.

Projektom “Ekološki dani” aktivisti organizacije tokom trajanja projekta vršili su promociju značajnih datuma i tema koje su tim datumima obuhvaćene.

*Slike sa terena*

Promocija se vršila distribucijom promotivnog materijala na ulicama, kao i putem sajta organizacije i facebook profila organizacija i prijatelja organizacije.

Kroz celokupnu realizaciju projekta, distrbuirano je oko 18000 flajera i  internet promocijom informisano je minimum 8000 korisnika, kao i realizovana 4 javna događaja.

Projekat podržan od strane: AP VOJVODINE – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; Gradska uprava za sport i omladinu Novog Sada

Vodič za maturante je zamišljen kao prvi interaktivni vodič koji će biti objavljen na teritoriji Republike Srbije s celokupnim studijskim programom svih visokoškolskih ustanova.

Projekat se sastoji u izradi cd-a i mape “Vodič za maturante” na kojem bi bile prezentovane visokoškolske ustanove na teritoriji Republike Srbije, kao i gradovi u kojima se te obrazovne ustanove nalaze.

Pored navedenog, buduće studente ćemo upoznati sa bogatim kulturnim, sportskim, turističkim i drugim sadržajima koji su im dostuni u gradovima Univerzitetskim centrima na teritoriji Republike.

CD prezentacija „Vodič za maturante“ biće u duhu multikulturalnosti i višejezičnosti. U skadu s tim, sadržaj cd prezentacije će biti preveden na jezike na kojima se održava nastava u pojedinim srednjim školama (Mađarski, Slovački, Rumunski i Rusinski), kao i na Romskom jeziku.

CD prezentacija „Vodič za maturante“ je prvi vodič preveden na jezike nacionalnih manjina na teritoriji Republike Srbije.

Zakonom o zaštiti i pravima nacionalnih manjina, status nacionalne manjine ostvaruju i pripadnici romske nacionalne manjine, ali nastava na ovom jeziku nije organizovana.

Projekat podržan od strane: APV – Sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada

Projekat “Socijalni aspekti sporta”

Projekat je realizovan kao niz aktivnosti sa ciljem upoznavanja mladih sa potrebama, prednostima i socijalnim aspektima koje nosi sport. Tokom navedenih aktivnosti je učesnicima projekta i posetiocima štandova, pultova i javnih događaja ukazano na prednosti bavljenja sportom, kao i na pozitivne socijološke aspekte koje sport nosi, i pružene su im osnovne oonformacije o sportu, prednostima i neodstacima bavljenja sportom, kao i o sve ostale informacije relevantne za projekat i navedenu problematiku. Projekat je realizovan na prostoru opštine Kula kao i u Ruskom Krstutu, Crvenk, Sivcu, Feketiću i Liparu.  Cilj projekta je bio da se kroz određene aktivnosti stanovnicima Kulske opštine, posetiocima i drugima, ukaže na socijalne aspekte sporta kao i na značaj sporta za decu i odrasle.

Period realizacije: 01. mart – 01. jul 2010. godine.

Projekat podržan od strane: AP VOJVODINA – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku I demografiju

Projekat “Osvesti se ekološki”

Projekat je realizovan u cilju podizanja nivoa svesti o ekologiji, zaštiti čovekove sredine i reciklaži, kroz obuku vršnjačkih edukatora, i realizaciju radionica i javnih događaja sa anketiranjem građana. Projekat je trajao četiri meseca i realizovan je kroz sledeće faze: Obuku vršnjačkih edukatora, Realizaciju radionica, Javne događaje i Anketiranje. Direktni korisnici projekta su bili učenici nižih razreda osnovnih škola, kroz proces edukacije, kao i učenici srednje škole kroz proces obuke za ekolo edukatora. Tokom edukacije po školama obuhvaćeno je ko 100 učenika osnovnih škola.

Period realizacije: 01. septembar – 30. decembar 2011. godine.

Projekat podržan od strane: AP VOJVODINA – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Rezultati anketa:

1. Da li sortirate svoj otpad?

Da 18,4% Ne 91,6 %

2. Da li ste znali da organski otpad može biti izvor energije?

Da 22 % Ne 78 %

3. Da li koristite najlonske ili platnene kese?

Najlonske 86,4 % Platnene 23,6 %

4. Da li znate da u nekim supermarketima postoje razgradive plastične kese?

Da 34 % Ne 66 %

5. Da li znate da u Novom Sadu postoje firme za reciklažu papira i plastike?

Da 45 % Ne 55 %

Projekat “Promocija zapošljavanja osoba sa invaliditetom”

Projekat “Promocija zapošljavanja OSI” podrazumeva aktivnosti koje su usmerene prema biznis sektoru i predstavljaju aktivnost tokom koje će se firmama u Novom Sadu distribuirati materijal u kojem su opisane mogućnosti zapošljavanja OSI u cilju pružanju podrške osobama sa invaliditetom i promovisanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom i njihovih prava, kao i sprečavanja diskriminacije. Tokom trajanja projekta se uticalo na promene obrazaca ponašanja poslodavaca. Kroz adekvatnu brošuru su predstavljeni problemi osoba sa invaliditetom, prednosti koje država Srbija daje prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, opšti položaj u zemlji i druge slične informacije. Kroz projekat je ukazano i na postojeće barijere u vidu neprilagođenih prilaza i pravaca komunikacije, računara bez softvera koji omogućava rad osobama sa oštećenjem vidom, stolova, stolica i druge opreme koji su neprilagođeni za osobe koje se otežano kreću, koriste kolica ili nemaju dovoljno snage u rukama za čvrst stisak i slično.

Period realizacije: 15. mart – 15. jun 2012. godine

Projekat podržan od strane: AP VOJVODINA – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Projekat “Power from the flower”

Projektom “Power from the flower”, 4 učenika srednjih škola iz Novog Sada je prošlo doobuku, za vršnjačke edukatore iz oblasti ekologije, odnosno zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije. Učenici su nakon procesa doobuke u okviru škola u Novom Sadu realizovali 14 radionica i dva javna događaja, na dve lokacije u gradu u dva različita termina. Tokom edukacije uključeno je oko 300 učenika, odnosno 10 odeljenja, kao i veliki broj građana kroz dva javna događaja, koji su prisustvovali i videli događaje.

Period realizacije: 01. april – 01. jul 2012. godine

Projekat podržan od strane: AP VOJVODINE – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine