“Isključi to, čoveče!”

 

Činilac od presudnog uticaja na participaciju mladih jeste njihova socijalnoekološka svest. Stepen razvijenosti i obeležja socijalnoekološke svestineposredno određuju, ali su i određeni zainteresovanošću građana generalno za određeni socijalnoekološki problem, njihovom motivacijom da participiraju u njegovom rešavanju/otklanjanju, obimom znanja i informacija koje građani poseduju o datom problemu, a koji im mogu biti potrebni potrebni prilikom donošenja odluka i/ili njihovog sprovođenja sa ciljem da se problem otkloni i sl. Prema rezultatima istraživanja, za anketirane građane Novog Sada moglo bi reći da imaju razvijenu latentnu dimenziju socijalnoekološke svesti, s obzirom na to da mogu jasno da identifikuju glavne socijalnoekološke probleme u lokalnoj zajednici, njihove uzroke, izvore i posledice, kao i da ocene važnost uloge pojedinih društvenih aktera u lokalnom sistemu zaštite životne sredine. Tako, 79,8% anketiranih građana smatra da su socijalnoekološki problemi na području Novog Sada izraženi u određenoj meri, pri čemu 38,9% ovih građana smatra da su ovi problemi veoma izraženi. Većina anketiranih građana (74,4%) se slaže da zagađena životna sredina ima značajne negativne posledice po njihov život, kao i za razvoj lokalne zajednice. Međutim, latentna socijalnoekološka svest samo je potencijal, a mogućnost njenog aktualizovanja i manifestacije bitno zavisi od opštih društvenih uslova kao i obeležja sistema. Stoga, važan činilac u istraživanju, ali i jačanju participacije građana jeste njihova motivisanost da participiraju. Posebno se izdvaja informisanje, s obzirom na to da je reč o specifičnim društvenim problemima. Naime, razvijena socijalnoekološka svest, kao činilac motivisanosti građana da participiraju u sistemu zaštite životne sredine neposredno je uslovljena informisanjem, kako o problemima zaštite životne sredine, tako i o pravima i mogućnostima za participaciju. Osim što predstavlja činilac motivacije, informisanje predstavlja i njen indikator. Prema podacima istraživanja, svega 3% anketiranih građana ističe da se ni na koji način ne informiše o zaštiti životne sredine jer ih ovi problemi ne zanimaju. Anketirani građani se o zaštiti životne sredine najčešće informišu putem medija, pri čemu 69% smatra da se ovim problemima u medijima ne posvećuje dovoljno pažnje.

Društvena igra “Isključi to čoveče!” upoznaje učenike osnovnih škola sa problemima koji su izazvane neefikasnim i neracionalnim korišćenjem uređaja iz domaćinstva i njihove neposredne okoline, a za čiju upotrebu se koristi električna energija. Upoznaje ih sa uticajem energetske neefikasnosti na životnu sredinu, te edukuje učenike  o načinima i navikama efikasnog korišćenja energije, a u cilju zaštite životne sredine.

GALERIJA